Naknade društva

Članovima Fonda Društvo naplaćuje naknadu za usluge u skladu sa Pravilnikom o tarifi i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi, i to:

1. Naknadu pri uplati penzijskih doprinosa: 2,8% od vrednosti uplaćenih penzijskih doprinosa.

Izuzetno, naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička lica u iznosu od:

 • od 50.000,00 dinara do 99.999,99 dinara obračunava se po stopi od 2,00 % od vrednosti izvršene uplate,
 • od 100.000,00 dinara do 199.999,99 dinara obračunava se po stopi od 1,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 200.000,00 dinara do 399.999,99 dinara obračunava se po stopi od 1,00% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 400.000,00 dinara do 799.999,99 dinara obračunava se po stopi od 0,50% od vrednosti izvršene uplate,
 • od 800.000,00 dinara do 1.499.999,99 dinara obračunava se po stopi od 0,25% od vrednosti izvršene uplate,
 • preko 1.500.000,00 dinara se ne naplaćuje.

Izuzetno, naknada za organizatore penzijskog plana kod uplate penzijskih doprinosa u iznosu od:

 • 1.000.001,00 dinara do 2.000.000,00 obracunava se po stopi od 2,60% od vrednosti izvršene uplate,
 • 2.000.001,00 dinara do 5.000.000,00 obracunava se po stopi od 2,40% od vrednosti izvršene uplate,
 • 5.000.001,00 dinara do 8.000.000,00 obracunava se po stopi od 2,20% od vrednosti izvršene uplate,
 • 8.000.001,00 dinara i više obracunava se po stopi od 2,00% od vrednosti izvršene uplate.

2. Naknadu za upravljanje Fondom: 2% neto imovine Fonda na godišnjem nivou.

Naknada za upravljanje Fondom od 01.07.2011. iznosi:

Za akumulirane sume do 600.000,00 RSD

 • 2% neto imovine Fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume od 600.001,00 RSD do 1.200.000,00 RSD

 • 1,9% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume od 1.200.001,00 RSD do 3.000.000,00 RSD

 • 1,8% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Za akumulirane sume iznad 3.000.000,00 RSD

 • 1,7% neto imovine fonda na godišnjem nivou

Ova naknada je uračunata u vrednost investicione jedinice na dnevnom nivou, tako da se sredstva članova fonda ne umanjuju naknadno sa njihovih računa.

3. Naknadu za prenos računa

Vrednost stvarnih troškova prenosa.

 

Primena naknada stupa na snagu  od 01.04.2017. godine.